BIOGRAPHY

Hamza Kırbaş / Art Director / Visual Artist. Graduated from Batman University Faculty of Fine Arts Painting Department. He continued his education at Silesia University Faculty of Fine Arts, Graphic Design Department in 2014/2015. He graduated master’s from Hacettepe University Fine Arts Institute. His artworks; especially in Turkey, were exhibited in many international exhibitions, festivals, and biennials in England, New York, Baja California, Colombia, Malta, Hungary, Brazil, Poland, France, Germany, Spain, Finland, China, Ecuador, Greece, and Italy. Also received awards on many international platforms.

Back to Top

HAMZA KIRBAŞ

Viaplay jak zrezygnować z subskrypcji? Rozwiewamy wątpliwości

W przypadku braku pełnej płatności, NENT ma prawo do natychmiastowego zawieszenia lub ograniczenia dostępu Użytkownika do Serwisu do czasu dokonania pełnej płatności. Jeśli Użytkownik nie dokona płatności w terminie, NENT ma prawo do anulowania abonamentu lub zablokowania pełnego dostępu do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik posiada Subskrypcję z Okresem Obowiązywania, ma on obowiązek natychmiastowego uiszczenia należnych opłat za pozostałą część Okresu Obowiązywania, nawet jeśli NENT anuluje abonament zgodnie z niniejszym postanowieniem.

  • Viaplay to serwis streamingowy, oferujący szeroką gamę filmów, seriali i transmisji sportowych.
  • Jeśli Użytkownik podejrzewa, że ktoś inny korzysta z jego nazwy użytkownika lub hasła, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia NENT o takim nieuprawnionym użyciu oraz zobowiązany jest do zmiany swojego hasła.
  • NENT zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika kosztami usunięcia wad powstałych w wyniku działań Użytkownika lub innego użytkownika Serwisu.
  • NENT nie zwraca żadnych opłat ani innych należności, które Użytkownik już zapłacił NENT, o ile co innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  • Informacja o dozwolonej liczbie jednoczesnych transmisji strumieniowych dostępna jest na Stronie Internetowej.
  • Sprzedaż naszych usług nie jest skierowana do osób niepełnoletnich i nie pozyskujemy danych takich osób.

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji tego czy Użytkownik spełnia wymagania zgodnie z informacją podaną przez Użytkownika przy wyrażeniu zgody na korzystanie z Okresu Próbnego. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na obniżenie abonamentu do pakietu o niższej Opłacie za Subskrypcję, zarówno zmiana ceny, jak i zmiana pakietu wejdą w życie w kolejnym terminie rozliczenia. Niektóre treści w serwisie mogą być dostępne do pobrania przez określony czas a następnie mogą być oglądane w trybie offline, tj.

Jak zarejestrować się w Viaplay?

Powyższe nie pozbawia Użytkownika jego ustawowych praw, które mogą mu przysługiwać na mocy obowiązujących przepisów prawa. Od umowy na Bezpłatny Okres Próbny można odstąpić albo wypowiedzieć umowę z poziomu najlepszy forex system handlu, aby zmniejszyć ryzyko handlowe zakładki „Moje konto”, za pomocą ustawień dostępnych w zakładce dotyczącej rezygnacji. Użytkownik może jednocześnie transmitować strumieniowo treści na maksymalnie dwóch (2) zarejestrowanych urządzeniach.

Opłaty są należne zgodnie z naszym aktualnym cennikiem, który jest dostępny na Stronie Internetowej. Treści zakupione w ramach Jednorazowej Opłaty nie są objęte abonamentem Użytkownika, a więc nie są wliczone do Opłaty za Subskrypcję, lecz podlegają dodatkowym opłatom. Ceny podane na Stronie Internetowej nie obejmują kosztów transmisji danych ani opłat, które dostawca usług internetowych lub telekomunikacyjnych może pobierać na podstawie umowy zawartej z takim dostawcą, ani też opłat transakcyjnych lub innych opłat pobieranych przez bank lub dostawcę karty kredytowej w związku z realizacją płatności Opłaty za Subskrypcję. Mamy prawny obowiązek zapewnić zgodność serwisu z postanowieniami Regulaminu oraz należyte wypełnianie zobowiązań, które podjęliśmy zgodnie z Regulaminem w odniesieniu do serwisu. W związku z tym oraz ze względów technicznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa stale aktualizujemy Stronę Internetową i Aplikację.

Aktualne informacje na temat cen i abonamentów oferowanych w danym czasie w kraju zamieszkania Użytkownika dostępne są na Stronie Internetowej.Informacje o aktualnym abonamencie Użytkownika dostępne są na Stronie Internetowej, w zakładce „Moje Konto”. Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zasadami, o których mowa w naszej Informacji o prywatności (dostępnej tutaj). W tym miejscu warto pamiętać również o urządzeniach multimedialnych, czyli tak zwanych „stickach” lub przystawkach, które często możemy spotkać podpięte do starszych telewizorów. Proponujemy postępować według wyżej wymienionych kroków, aby upewnić się, czy Twoja subskrypcja Viaplay jest na Twoim Apple ID. Poniżej opcji „Anuluj pakiet” znajdziesz swoje pakiety oraz przycisk anulujący Twoją aktywną subskrypcję.

Komunikacja taka może być rejestrowana i przechowywana w celach edukacyjnych, aby poprawić naszą komunikację i zapewnić odpowiednią jakość oraz aby móc udokumentować to, co zostało z Tobą uzgodnione. Pamiętaj, że jeśli komunikujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, wówczas zastosowanie mają również oświadczenia o ochronie prywatności dostawców takich mediów społecznościowych. W tej części wyjaśniamy, w jaki sposób Twoje dane osobowe są wykorzystywane przez nas do udostępniania Ci serwisu Viaplay oraz powiązanych z nim doświadczeń, usług i ofert, a także w celu poprawy jakości naszych usług. Wpisz adres e-mail, który zarejestrowałeś na swoim koncie Viaplay i postępuj zgodnie z instrukcjami w otrzymanej wiadomości e-mail.

Anulowanie subskrypcji

Aby Użytkownik nie utracił prawa do ewentualnego zwrotu kosztów, Użytkownik powinien skontaktować się z NENT w rozsądnym terminie po zauważeniu wady albo po tym, gdy powinien był zauważyć wadę, i przekazać NENT informację, dlaczego uważa, że Serwis ma wadę. Reklamacje zgłoszone w terminie dwóch (2) miesięcy od momentu zauważenia wady albo w którym wada powinna była być zauważona są zawsze uznawane za złożone w terminie. W przypadku zaakceptowanych reklamacji, NENT ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem wady. Prawo Użytkownika do zwrotu wadliwego produktu wygasa po upływie trzech (3) lat od momentu, w którym Użytkownik zauważył albo powinien był zauważyć wadę, co oznacza, że po upływie tego czasu Użytkownikowi nie przysługuje już prawo do złożenia reklamacji, chyba że gwarancja lub podobne postanowienia lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Po skorzystaniu z przysługującego Użytkownikowi prawa do odstąpienia albo wypowiedzenia umowy na Bezpłatny Okres Próbny, Użytkownik nie będzie miał już dostępu do Bezpłatnego Okresu Próbnego jak również nie będzie mógł go wznowić. Jeśli Użytkownik zarejestrował się w serwisie Viaplay za pośrednictwem podmiotu trzeciego i nie jest rozliczany bezpośrednio przez NENT, obowiązują go warunki płatności określone przez ten podmiot trzeci.

Serwis może zawierać treści, które są nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich.Niezależnie od tego, czy Użytkownik na swoim koncie użytkownika utworzył profil dla dzieci, Użytkownik zobowiązuje się nie zezwalać osobom niepełnoletnim na korzystanie z serwisu bez nadzoru Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane na koncie Użytkownika w serwisie. Utworzone w serwisie konto Użytkownika jest kontem osobistym i nie może być udostępniane osobom niebędącym członkami gospodarstwa domowego Użytkownika.Każda osoba niebędąca członkiem gospodarstwa domowego Użytkownika, która korzysta z konta, będzie traktowana jako użytkownik nieuprawniony. Jedyny haczyk znajdziemy w ramach abonamentu rocznego, który można było wykupić jeszcze po starej cenie 34 złotych miesięcznie.

W formularzu wybierz kolejno Zarządzanie kontem, a następnie Dezaktywacja konta. W formularzu wpisz adres e-mail przypisany do konta, które ma zostać dezaktywowane. Pamiętaj, aby wcześniej zrezygnować z aktywnych subskrypcji – zobacz instrukcję. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe partnerom, dostawcom i podwykonawcom spoza UE/EOG. Twoje dane są przechowywane na serwerach na terenie UE/EOG, lecz dostęp do nich mogą mieć w sposób regulowany nasi dostawcy w wymienionych krajach.

Viaplay

Aby usunąć kartę w Viaplay, należy przejść do sekcji Moje konto w głównym menu i kliknąć przycisk Usuń kartę. Na przykład funkcje i treści, które były dostępne w serwisie w momencie zakupu subskrypcji, mogą zostać zmienione w okresie korzystania przez Użytkownika z serwisu. NENT zobowiązana jest powiadomić Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub konta Użytkownika w Serwisie, o Zmianach Opłat dotyczących abonamentu bez Okresu Obowiązywania najpóźniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed wejściem w życie danej Zmiany Opłat. W przypadku Subskrypcji z Okresem Obowiązywania, opłaty ustalone w chwili zakupu obowiązują przez cały Okres Obowiązywania. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik może tworzyć osobiste profile („Profile Użytkownika”).

Regulamin Serwisu Viaplay

Użytkownik może zainicjować podjęcie takiego działania w celu skorzystania z przysługujących praw, składając reklamację w naszym Biurze Obsługi Klienta (patrz „Dane Kontaktowe” poniżej). W odniesieniu do promocji (w tym okresów próbnych) oferowanych przez podmioty trzecie mogą obowiązywać odrębne warunki. Rejestrując się w celu skorzystania z takich promocji, Użytkownik powinien pamiętać, że rezygnacja z takich okresów próbnych musi być aktualności o różnych stanach indii dokonana zgodnie z instrukcjami przedstawionymi przez podmioty trzecie.Ceny podane przez takie podmioty trzecie obowiązują Użytkownika w ramach subskrypcji Viaplay po zakończeniu okresu próbnego. Opłaty należne z tytułu subskrypcji w serwisie są dalej łącznie zwane „Opłatą za Subskrypcję”.Każdy okres, w którym Użytkownik w ramach abonamentu posiada dostęp do serwisu i uiszcza Opłatę za Subskrypcję, jest zwany „Okresem Subskrypcji”.

Użytkownik, jako konsument, ma prawo wybrać sąd znajdujący się w pobliżu miejsca zamieszkania Użytkownika. W przypadku wystąpienia błędów w serwisie, które można uznać za spowodowane przez urządzenie, oprogramowanie lub połączenie sieciowe Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z nami w rozsądnym zakresie, aby umożliwić nam ustalenie, czy błąd pochodzi ze środowiska cyfrowego Użytkownika. Aby zmienić datę rozpoczęcia swojego okresu rozliczeniowego, odwiedź account.viaplay.pl/changedate . Jeśli próbujesz zaktualizować metodę płatności korzystając z platformy mobilnej, spróbuj wprowadzić zmiany przy pomocy komputera. Jako rodzic/właściciel konta masz możliwość ograniczenia treści dostępnych na swoim koncie.

Minimalne wymagania systemowe umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz informacja na temat platform, na których można uzyskać dostęp do Serwisu widnieją na Stronie Internetowej dla kraju zamieszkania Użytkownika. Spełnienie tych minimalnych wymagań systemowych nie gwarantuje jednak, standardowe zbiorniki litowe po hindenburgu mówi, że jest krótka, pytań techniczna firmy że Użytkownik będzie zawsze mógł oglądać treści dostępne w ramach Serwisu bez możliwych przerw, błędów w transmisji, itp. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia przysługujących mu praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, ani żadnej ich części, na osoby trzecie.

Twoje dane są przetwarzane przez nas dla różnych celów, każdy z nich w ramach udostępnienia Ci serwisu Viaplay. Każdy z tych celów jest powiązany z podstawą prawną, która stanowi podstawę legalnego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. W tym celu zawsze przeprowadzamy test równowagi, który pozwala nam upewnić się, że w odniesieniu do danego interesu rozważyliśmy i wzięliśmy pod uwagę wszelkie skutki dla ochrony prywatności. Rozważamy to co jest konieczne i czego w uzasadnionym zakresie oczekujesz, a także to w jaki sposób zminimalizować wpływ na Twoje prawa związane z ochroną danych, na przykład poprzez pseudonimizację danych tam gdzie jest to możliwe.

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu Viaplay wyłącznie przy udziale, pod nadzorem i za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzicom lub opiekunom prawnym zaleca się, aby przed zezwoleniem dzieciom na korzystanie z serwisu Viaplay założyli profil dziecka, który odfiltruje wszelkie treści uznane za nieodpowiednie dla niepełnoletnich. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu lub niewypełnianie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli jest to spowodowane zdarzeniami, na które nie mamy wpływu (np. awarią sieci).

Nieważność postanowień

W takich sytuacjach informacje w zakresie ochrony danych osobowych przekazywane przez te podmioty również mają do Ciebie zastosowanie. Jeśli zdecydujesz się korzystać z serwisu Viaplay za pośrednictwem narzędzia innego dostawcy (np. Apple TV itp.), możesz zostać poproszony o udostępnienie niektórych danych osobowych do lub od takiego podmiotu. W takiej sytuacji przed udostępnieniem danych otrzymasz stosowną informację na ten temat. Więcej informacji na temat podmiotów mających dostęp do Twoich danych osobowych znajduje się w pkt 3 poniżej. Jeśli Użytkownik skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia albo wypowiedzenia swojego abonamentu w trakcie trwania Bezpłatnego Okresu Próbnego, Bezpłatny Okres Próbny zostanie natychmiast zakończony. Podczas rejestracji i tworzenia konta użytkownika na Stronie Internetowej, konieczne jest by Użytkownik podał nazwę użytkownika i utworzył hasło dla celów logowania się i korzystania z Serwisu.

Post a Comment